Giới thiệu chức năng - nhiệm vụ - hoạt động

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn để nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh vùng Đông Bắc và cả nước nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, chương trình trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, ứng dụng vào phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh vùng Đông Bắc và cả nước nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện các nhiệm vụ, chương trình, đề xuất cơ chế chính sách, quy hoạch, phát triển nguồn lực và thu hút đầu tư về phát triển kinh tế, du lịch, ở các tỉnh vùng Đông Bắc; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển trong vùng, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức hội thảo, hội nghị, in ấn tài liệu có liên quan.

Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Hoạt động

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực kinh tê, du lịch.

Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bôi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.