HỌ VÀ TÊN

LƯƠNG HOÀNG TUẤN

HỌC VỊ

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHỨC VỤ

CỐ VẤN PHÁP QUY LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC

KINH NGHIỆM

Hơn 22 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý hạ tầng tại thành phố Đà Nẵng

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1997 -2009

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố Đà Nẵng

2010 - 2019

Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư đô thị - UBND thành phố Đà Nẵng

2020 - nay

Giám đốc công ty TNHH Đào tạo và Phát triển tiềm năng Việt